Energetické certifikáty

Energetická certifikácia budov

1. Povinnosť mať vypracovaný energetický certifikát budovy

Zákonná povinnosť vlastniť energetický certifikát /ďalej EC/sa týka od 1.1.2008 majiteľov:

 1. novostavieb, nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom a významne obnovených budov, na ktorých zásah do obalovej konštrukcie (najmä zateplením a výmenou pôvodných okien či dverí) presiahol 25 % jej plochy.
 2. budov určených na predaj, alebo prenájom

Energetická certifikácia nie je potrebná:

 1. budov a pamätníkov chránených pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1.januárom 1947),
 2. kostoly a modlitebne,
 3. dočasné stavby (čas užívania kratší ako  dva roky),
 4. priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 5. bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
 6. samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Povinnosti vlastníka budovy pri energetickej certifikácii

EC budovy zabezpečuje vlastník, správca budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstva vlastníkov bytov a bytové družstvo:

 1. ku dňu začatia kolaudácie pri novej alebo významne obnovenej budove,
 2. ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti,
 3. do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebnej úpravy budovy, ktorá má vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Vlastník budovy je povinný do 5 dní pracovných dní odo obdržania EC vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste ak ide o:

 1. ide o budovy ktoré užívajú orgány verejnej správa, verejnosť ich často navštevuje a ich celková podlahová plocha je väčšia ako 250 m2,
 2. budovu s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2a verejnosť ich často navštevuje.

Vlastník budovy je povinný pri predaji alebo prenájme budovy ako súčasť ponuky uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovatele jej integrovanej energetickej hospodárnosti z EC.

Kontrola dodržiavania platnej legislatívy Energetickej certifikácie

Kontrolným orgánom pre výkon tohto zákona je štátna energetická inšpekcia, ktorá je poverená aj ukladaním pokút za správne delikty a prejednávať priestupky.

Za správne delikty môže inšpekcia uložiť pokutu od 500 do 3000 EUR právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľ ktorá ako vlastník budovy:

 1. nezaobstará ECaj keď podľa zákona má túto povinnosť,
 2. do 5 pracovných dní od prevzatia energetického certifikátu nevystaví energetický štítok na nápadnom a verejnosti prístupnom mieste
 3. neuschová ECpo dobu jeho platnosti,
 4. neobstará ECaj keď podľa zákona má túto povinnosť,
 5. neuschová ECpočas jeho platnosti,
 6. neodovzdá platný EC novému vlastníkovi pri predaji budovy,
 7. neodovzdá kópiu platného ECnájomcovi,
 8. neodovzdá projektové  energetické hodnotenie/PEHB/ novému  nadobúdateľovi  pri  jej predaji pred začatím  výstavby budovy alebo  rozostavanej budovy.neuvedie ako súčasť ponuky v reklame v komerčnom médiu jej ukazovatele integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

2. Ukazovateľ hospodárnosti domu

Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy, ktorý určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody.

3. Energetické triedy

Na základe zistených hodnôt sa budova začlení do energetickej triedy A až G. Výsledná energetická trieda budovy je súčtom číselných ukazovateľov jednotlivých potrieb energie a vyjadruje celkovú potrebu energie budovy v kWh/(m2 . a). Následne sa budova zatriedi podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie v kWh/(m2 . a) do energetickej triedy A (mimoriadne úsporná budova) až G (mimoriadne nehospodárna budova). Doteraz pre novostavby stačilo dosiahnuť hornú hranicu triedy B (globálneho ukazovateľa primárna energia), od 1. 1. 2016 sa musíme dostať do triedy A1 a po roku 2020 do triedy A0.  Na základe vlastníctva energetického certifikátu potom stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

4. Platnosť a obnova certifikátu

Platnosť certifikátu je maximálne 10 rokov. Ak sa na budove vykoná významná obnova, je potrebné opätovne ju certifikovať. Majiteľovi certifikovanej nehnuteľnosti vyplýva zo zákona povinnosť uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti. Pri predaji takejto nehnuteľnosti musí majiteľ v inzercii uviesť ukazovateľ energetickej hospodárnosti a certifikát následne odovzdať novému vlastníkovi. Pri prenájme objektu stačí nájomcovi odovzdať kópiu.

wordpress theme by jazzsurf.com