Legislatíva

Legislatíva SR energetickej hospodárnosti budov

Smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov – požiadavky:

  • Spoločný rámec pre metodiku výpočtu EHB
  • Minimálne požiadavky na EH nových budov
  • Minimálne požiadavky na EH – existujúcich budov, jednotiek budov, prvkov budov, ktoré sa významne obnovujú, – prvkov budov, ktoré sú súčasťou obalových konštrukcií budov, keď sa obnovia alebo nahradia, – technických systémov budov, vždy keď sa zabudujú alebo nahrádzajú, alebo modernizujú
  • Národný plán na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie
  • Energetická certifikácia budov alebo jednotiek budov
  • Pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách
  • Nezávislé systémy kontroly EC a správ z kontroly

Zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

Tento zákon stanovuje:

  • jednotný výpočet energetickej hospodárnosti budovy
  • minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových a významne obnovovaných budov (tieto požiadavky sú stanovené normami)
  • povinné vydávanie certifikátov o energetickej hospodárnosti

Významná obnova v tomto prípade, je zásah do tepelnej ochrany budovy (zateplenie obvodového a strešného plášťa), alebo výmena okien, alebo výmena energetického vybavenia budovy takým spôsobom, že to má vplyv na energetickú hospodárnosť  budovy.

Podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého sa jednotlivé kategórie budov zatrieďujú do energetických tried A až G (pričom trieda A je najlepšia).

Do energetickej triedy sa budova zatrieďuje energetickou certifikáciou, ktorej osvedčením je energetický certifikát (vydávaný odborne spôsobilou osobou).

Súčasťou energetického certifikátu je aj energetický štítok, ktorý informuje o zatriedení budovy do energetickej triedy.

Energetická certifikácia je povinná: pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

Vyhláška MDVRR SR č. 324/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov a určuje pôsobnosť orgánov verejnej správy. Vykonávacia vyhláška určuje podrobnosti o výpočte, obsahu energetického certifikátu vrátane rozpätia energetických tried, vzor energetického certifikátu a energetického štítku.

wordpress theme by jazzsurf.com